System Jakości Kształcenia Językowego CJ UJ CM

Celem Systemu Jakości Kształcenia Językowego CJ UJ CM jest systematyczne doskonalenie i podnoszenie jakości kształcenia w Centrum Językowym poprzez monitorowanie i ocenę procesu kształcenia językowego, warunków kształcenia oraz jakości zajęć dydaktycznych. Prowadzenie dydaktyki na wysokim poziomie i dbałość o jakość kształcenia jest obowiązkiem lektorów CJ UJ CM i warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania jednostki.

Zwieńczeniem podjętych inicjatyw projakościowych było uzyskanie w 2017 r. przez CJ UJ CM akredytacji międzynarodowego stowarzyszenia Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services).

Efekty kształcenia w obszarze nauczania języków obcych w CJ UJ CM określa Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)/Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf

System doskonalenia jakości kształcenia w Centrum Językowym UJ CM jest częścią Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia (http://www.jakosc.uj.edu.pl) zgodnie z Uchwałą 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 roku.

Jakość kształcenia definiowana jest m.in. przez efekty kształcenia zarówno na płaszczyźnie europejskiej przez Europejską Ramę Kształcenia, jak i na płaszczyźnie krajowej przez:

 • Krajowe Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011r.), które określają, co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny zrobić po zakończeniu pewnego okresu (procesu) kształcenia (http://www.kwalifikacje.edu.pl/).

System wdrażania oraz zapewniania jakości kształcenia Centrum Językowego UJ CM odnosi się do wszystkich etapów kształcenia, a zatem do kształcenia językowego w ramach studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów III stopnia. Rozporządzenie MNiSW z 2 listopada 2011 r. określa zakres kompetencji językowych wymagany docelowo na każdym stopniu i rodzaju studiów z wyjątkiem studiów III stopnia:

 • Poziom B2 dla studiów I stopnia
 • Poziom B2+ dla studiów II stopnia
 • Poziom B2+ dla jednolitych studiów magisterskich

Poziom C1 dla studiów III stopnia jest poziomem rekomendowanym przez władze UJ.

Na kierunkach regulowanych odrębnymi przepisami wymagany poziom docelowy może się różnić od poziomu wymienionego w Rozporządzenie MNiSW z 2 listopada 2011 r.

Osiągnięcie efektów kształcenia możliwe jest przez realizację programów nauczania.

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia językowego

w Centrum Językowym Collegium Medicum UJ

I. Uwarunkowania prawne

1. Przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 9, ustawy z 27 lipca 2005 r. Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Przepisy wykonawcze:

 • Rozporządzenie MNiSW z 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112431447

 • Rozporządzenia MNiSW z 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112071232

Przepisy wewnątrz-uniwersyteckie:

 • Uchwała nr 33/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 maja 2010 r. w sprawie utworzenia
  i wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości kształcenia na UJ
 • Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych
 • Uchwała nr 109/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego
 • Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 września 2014 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej Jagiellońskiego Centrum Językowego

 

II. Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Collegium Medicum UJ CM.

Funkcjonowanie systemu opiera się na zasadzie świadomego i celowego podejmowania działań projakościowych wszystkich pracowników dydaktycznych i administracyjnych CJ UJ CM w celu współtworzenia kultury wysokiej jakości edukacyjnej we wszystkich obszarach działania jednostki.

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zapewniania jakości odpowiada Kierownik CJ UJ CM wraz z Radą CJ. Za współtworzenie kultury jakości odpowiedzialny jest każdy pracownik oraz student CJ UJ CM. Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia rekomenduje, inicjuje i prowadzi działania projakościowe w CJ UJ CM będąc częścią Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia. Obszary działania pracowników dydaktycznych i administracyjnych CJ UJ CM określają zakresy obowiązków tych osób.

Działania projakościowe mają charakter cykliczny, podlegają regularnej weryfikacji (np. programy nauczania są weryfikowane raz do roku po zakończeniu roku akademickiego), a w konsekwencji mogą podlegać dalszym modyfikacjom.

III. Obszary działania wewnętrznego sytemu zapewniania jakości kształcenia w Centrum Językowego UJ CM

 • Zarządzanie i administracja
 • Nauczanie i uczenie się
 • Ocenianie
 • Zasoby edukacyjne
 • Pomieszczenia i bezpieczeństwo
 • Inne usługi dla osób uczących się języków w Centrum Językowego UJ CM
 • System zapewniania jakości zajęć dydaktycznych
 • Rozwój zawodowy pracowników Centrum Językowego UJ CM Warunki zatrudniania
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916