Terminy egzaminów z języka angielskiego

Egzaminy odbywają się w trakcie sesji egzaminacyjnych.

Najbliższy egzamin zaplanowany został w terminie:

-  czerwiec 2021 r.

 

W celu ustalenia dokładnego terminu proszę o kontakt z koordynatorem przedmiotu język angielski dla kierunku lekarskiego dr Magdaleną Kwintą - magdalena.kwinta@uj.edu.pl

 

 

Forma egzaminu

1) Egzaminy dla absolwentów zagranicznych Uczelni, ubiegających się o nostryfikację dyplomu lekarza oraz lekarza stomatologa odbywają się na poziomie B2+.

2) Przykładowe materiały egzaminacyjne znaleźć można pod linkiem:

http://www.cj.cm.uj.edu.pl/egzamin-z-j.-angielskiego

3) Ustalanie terminu odbywa się poprzez sekretariat Centrum Językowego UJ CM:

tel. (12) 34-11-916
e-mail: cj@cm-uj.krakow.pl


Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie powinny potwierdzić swój udział w egzaminie najpóźniej do 25 sierpnia 2020 r.

Egzamin

Egzamin składa się z 2 części: pisemnej i ustnej.

Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania z obydwu części egzaminu wynosi 100, w tym 60 punktów za egzamin pisemny, a 40 punktów za egzamin ustny. Obie części obejmują cały zakres nauczania języka obcego. Egzamin pisemny na poziomie B2+ składa się z 5 części (czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, słuchanie). Egzamin ustny dla poziomu B2+ obejmuje 3 zadania. Podczas egzaminu ustnego na poziomie B2+ studenci będą poproszeni o rozmowę między sobą.

Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie 25 punktów z części pisemnej.

Jeżeli student uzyskał z części pisemnej 22-24 punktów, jego odpowiedzi będą sprawdzone przez drugiego egzaminatora.

W razie uzyskania poniżej 25 punktów z części pisemnej w I terminie zostanie wyznaczony II termin egzaminu.

W trakcie części ustnej w sali egzaminacyjnej obecnych jest co najmniej dwóch studentów.

Podczas trwania egzaminu obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu elektronicznego, takiego jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze, dyktafony, itp. Nie wolno też korzystać z notatek lub książek ani komunikować się z innymi studentami.

Ostateczną notę z egzaminu wystawia egzaminator na podstawie wyników uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

 

Egzaminy końcowe oceniane są według następującej skali:

•          0-59 % - ocena ndst

•          60-70 % - ocena dst

•          71-75%. -ocena +dst

•          76-85 %. - ocena db

•          86-90 % - ocena +db

•          91-100%-ocena bdb

 

 

  Opis egzaminu końcowego z języka angielskiego dla poziomu B2+  

 

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916